संपर्क सूत्रम्

Principal

Shri Gauri Shankar Sanskrit Mahavidhyalaya

Sujanganj, Jaunpur – 222201 U.P.

Email: principal.sgssm@gmail.com